Hórusz

 

HÓRUSZ

Írta: Száraz György

 

Ízisz és Ozirisz fia, Hórusz, a sólyomisten egyike volt a legjelentősebb egyiptomi isteneknek. A csak sólyom formájában ábrázolt istenség a Napisten fia volt és a királyságnak az isteni megtestesítője, egyben az ég istene, aki a földet összeköti Ré birodalmával. Nevének jelentése: aki fönt van, vagy a fönt lévő, vagy magasság, vagy ég.

A mítosz szerint abehdeti Hórusz csónakon kíséri a Nílusban úszó apját, a napisten Rét és agyonveri Ré krokodillá és vízilóvá változott ellenségeit, élükön Széthtel. A legenda a felső-egyiptomi Edfu város (Behdet) templomának falán található, merthogy ide került át a Nílus deltájában fekvő, Behdetben keletkezett behdeti Hórusz-kultusz. A templom domborművein látszódik, amint a behdeti Hórusz Ré előtt áll a csónakban és szigonyával ledöfi a krokodilokat. Ebben a mítoszban Hórusz nem csak Ré fiaként szerepel, hanem Réként is! Gyakorlatilag Hórusz és Ré összeolvad Ré-Harahtivá (Harahti jelentése: „mindkét horizont Hórusza” vagy a „fény birodalmából való Hórusz”. abehdeti Hórusz alakja összefonódik Ízisz-fia Hórusz (Heru-sa-Aset) alakjával, aki ugyancsak részt vesz a Széth és a többi szörny elleni harcban.

Az előbbi mítosznak a templom másik falára vésett változatában a behdeti Hórusz ténylegesen ott áll Ízisz-fia Hórusz mellett, aki vele együtt harcol a Széth alakjában megtestesült ellenségekkel.  Hórusz másik hiposztázis, Hórusz-Szemataui mindkét földnek (Alsó- és Felső-Egyiptom) az egyesítője, a két ország ura.

Hóruszt sólyomként vagy embertesttel és sólyomfejjel ábrázolták. Kultusza hosszú ideig virágzott. Ezalatt alakja sok változáson esett át, ezért sokféle néven vált ismertté. A Hórusz névváltozat görög eredetű, az egyiptomi Heru/Hor/Har névből ered. A Hórusz szeme szimbólum az egyiptomiaknál a megújulás jelképe volt. A Hórusz-szeme nyakláncot a múmiák azon részére tették, ahol a belső szerveket kiszedték.

Az istenség kultuszának eredete vitatott. Az egyik elképzelés szerint összefüggésben áll Nehem város ősi istenével, a vadászsólyommal. Hórt sokáig Hór, a nehemi néven is emlegették. Nem mellékes Nehbet keselyűistennő kultuszának terjedése sem, amely Nehem testvérvárosából, Nehebből indult el, de a nehemiHór elnevezés idején Fehér neheminek nevezték. Ezt látszik igazolni, hogy nehemi templom a Késő Korig a Hórusz-kultusz kiemelt fontosságú helyszíne volt.

Szavai lázcsökkentő és gyógyító hatásúak. Hatalma volt a krokodilok ejtette sebek és a kígyók, skorpiók halálos csípései ellen.

Miután Hórusz jogara alatt Egyiptom eggyé lett, az I. dinasztiát alapító, Alsó- és Felső-Egyiptomot egyesítő Ménész fáraó is Hórusztól származtatta magát. Több mint háromezer éven át az egyiptomi történelem dinasztiái Hórusz örököseinek tartották magukat. Így Egyiptom királyát számos más címe között a „két föld ura” („két ország ura”) titulus is megillette.

Az egyiptomi panteonban Hórusz Ég hatalmas ura. A magasban szárnyaló sólyom a megtestesítője. Az egész eget átfogó madár szemei a Hold és a Nap, szárnyai átölelik az egész földet. Az uralkodót megszemélyesítő gízai szfinxet Hóremahetnek (HOR-EM-AHET), a horizonton levő Hórusznak nevezték. A fáraó magát Hórusznak hívja, s Hórusz isten földi megtestesítőjének tekinti. Sőt, sokszor egyenesen Hórusz inkarnációjának. Hórusz nevét saját címükben is használták a fáraók. Hórusz neve a fáraó öttagú címének elmaradhatatlan része lett. A IV. dinasztiabeli Hafré (Kefrén) fáraó dioritszobra fejezi ki művészi fokon ezt a gondolatot: a trónon ülő fáraót szárnyaival védőn öleli át a vele szinte egybeolvadó sólyomistenség.

Hóruszt, az istenkirályt az egyiptomiak kettős (Alsó- és Felső-Egyiptomot reprezentáló) koronás, sólyomfejű férfialakban mintázták meg, s az egyiptomi ifjúságfürttel és szájához illesztett ujjal ábrázolták. A Hórusz-gyermek vagy anyjának ölében, vagy egymagában, vagy különböző állatokon állva, vagy ülve jelenik meg. Anyjának varázsereje, s a benne megtestesülő égi hatalom és ifjonti erő együtt hathattak közre abban, hogy kultusza a legszélesebb körben elterjedt. Tisztelete végigvonul az egyiptomi kultúra minden korszakán, kultuszhelyei az ország egész területén és Núbiában is megtalálhatók. Ezek közül a legjelentősebbek: Hierakónpolisz, Edfu, Letopolisz, Momemhisz.

A Napisten sólyommal való kapcsolatára utal egyik formája Ré-Harahti, vagyis a horizonton lévő Hórusz is. Valószínűleg már az Óbirodalom második felében összeolvadtak Ozirisz fia, Hórusszal, akit már antropomorf (emberszerű) formában is megjelenítettek. Gyakori volt a gyermek Hórusz ábrázolása. Itt egy meztelen kisfiút kell elképzelni koronában, akinek a mutató ujja a szájához ér, valamint anyja, Ízisz ölében, mint szopó gyermek ábrázolták. Az egyiptomiak úgy hitték, hogy a fáraó nem más, mint maga az élő Hórusz. Mégis Ozirisz és Ízisz fiaként ismert leginkább.

Hórusz a legenda szerint Khemmiszben (Akhmim) született a Nílus-Deltában. Ízisz a delta mocsaraiban rejtegette fiát Széth haragja elől, miután Oziriszt meggyilkolta Széth. A gyermek Hóruszt, akit csecsemőkorában Hathor istennő táplált, megmarta egy skorpió, amikor a Nílus papirusznádasában játszott. A hazatérő Ízisz elkeseredetten testvérével, Nephtüsszel fohászkodott Ré istenhez kisfia élettelen teste mellett. A Napbárka megáll a fényes egekben. Ré isten sietve elküldi Thot istent a földre, s az íbiszfejű istenségnek sikerül életre keltenie Hóruszt. A fiú a mocsárvidéken, Széth elől bujkálva sólyomként nő fel viszontagságok közepette. Mikor már ifjonti ereje teljében járt, Ozirisz rövid időre visszalátogatott a földre, s felfegyverezte fiát és megtanította neki a kemény harc technikáját. Hórusz gyorsan tanult, hisz égett a vágytól, hogy bosszút álljon apja gyilkosán. E bosszúálló harcról szól Hórusz és Széth története. Gyakran azonosítják Hórusz és Széth csatáját Alsó- illetve Felső-Egyiptom csatájával, amely 80 évig tartott.

Hórusz végső soron győz az egyiptomi trónért folytatott harcban, de közben elveszíti jobb szemét, amely azóta az erő és az önfeláldozás jelképe, valamint amulettként védelmet biztosít viselőjének. Más források szerint éppen a bal szemét veszíti el, amelyet Thot gyógyító varázsereje ad neki vissza, innentől kezdve nevezik udzsatnak, vagyis épnek.

Hórusz legyőzi Széthtet, akit megfoszt férfiasságától. Az alávetettség jeléül Széth fejére teszi Ozirisz saruját. Hórusz a kivájt szemét megeteti Ozirisszel, mire ő életre kél. A feltámadt Ozirisz átadja egyiptomi trónját Hórusznak, majd az alvilág uralkodója lesz.

Hórusz kevésbé jelentős hiposztázisai: Hór-ahuti, a Rével kapcsolatban álló reggeli Nap, valamint a XVIII. dinasztia korátóla nyugati és keleti horizontok istene. Harahti („Hórusz a horizonton”) napistenség, Ré-Harahtihoz hasonló.

A Hórusz istenségek közül a legöregebbet „idősebb Hórusznak” nevezték. Az idősebb Hóruszt („nagy Hórt) mint teremtő istenséget tisztelték, aki az idők kezdeteiből emelkedett ki.

Amon is azonosult Hórusszal (Amon-Ré-Harahti) és több különféle sólyomisten is (a Széthtel vívott harc résztvevői: Nemti, Szopdu, Henti-Heti és mások).

Hórusznak rengeteg megjelenési formáját tisztelték mind másképp ábrázolva és más névvel ellátva (Djebauti, Harendotész, Harmakhisz, Haroérisz, Harpokratész, Harsomtus, Harsziésze, Hor-Hekenu, Hórusz-Behdeti...) Hérodotosz Apollónhoz hasonlítja.


2011. March 24., Thursday


Vissza a lap tetejére

Elérhetőség: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 15. Tel.: 06-27-739-007                                 Adatvédelmi nyilatkozat       Impresszum