Karnaki templom

 

KARNAK MAI ARCA

Írta: Száraz György

 

A karnaki Ámon-templom az ókori világ egyik legnagyobb városában, Thébában áll. Théba volt az Újbirodalom politikai és vallási fővárosa. Ez az emberiség által valaha épített legnagyobb templomegyüttes. Ha igazán meg akarjuk ismerni Karnak templomait, nem elég egyszer betérni ide. Területe megközelítőleg 100 hektár. Eredeti óegyiptomi neve: Ipet-szut, vagyis „a kiválasztott hely”. Itt kell megjegyeznünk, hogy kik alkották a thébai istenhármasságot: Amon, Mut és Honszu. A templom ásatását 1858-ban AugusteMariette, az egyiptomi régészet megalapítója kezdte el. Jelenleg francia és amerikai egyiptológusok dolgozzák fel a templomot.

Az építkezés legalább 30 fáraó uralkodásához köthető, a Középbirodalomtól egészen a görög-római korig, lépésről-lépésre készült el a pompás szakrális csoda. Karnak elhelyezkedését tekintve Egyiptom újbirodalmi fővárosa, Théba mellett állt. Mai nevét al-Karnak faluról kapta. Értelemszerűen ma a templomot értik Karnak alatt, nem a falucskát. A templomkomplexum a Nílus jobb partján áll közel három kilométernyire a luxori templomtól.

A karnaki Ámon-templom az Újbirodalom korában Egyiptom három legfontosabb szentélye közé tartozott (a memphisziPtah-templom és a héliopoliszi Ré-Átum-templom mellett). Szinte mindegyik király hozzáépített a meglévő épülethez. Karnak komplexumát három fő épületegyüttes alkotja. Középen foglal helyet a fő templomkörzet a melléktemplomaival, kápolnáival (köztük Honszuéval). Ez Ámon Napistené. Ettől délre található Ámon feleségének, Mutnak a templomkörzete míg északra fekszik Montu, a thébai sólyomisten körzete.

A templom maga két tengely mentén épült fel. Egy kelet-nyugati és egy észak-déli tengely mentén. A templom magját a kelet-nyugati tengely közepén találjuk, ami eredetileg egy dombon állt, ezért kiemelten szent helynek számított.

AMON TEMPLOMKÖRZETE

A karnaki Ámon-templom egy hatalmas szent kerületben áll (legnagyobb oldalhossza kb. 610 m), amelyben többek között a Szent Tó és Honszu isten temploma is megtalálható. A templomból kivezető két fő tengely a körmenetes ünnepekkel magyarázható. A holtak tiszteletére rendezett Völgy-ünnephez az Ámon-bárkát nyugatra, a Nílushoz vitték, míg az újévi Opet-ünnep alkalmából délre, a luxori templom felé.

A mai templombejárat a II. Ramszesz által építtetett rakpart felé néz. A bejárattól jobbra Hakórisz kápolnája áll, az első pülónigkosfejű szfinxekkel szegélyezett út vezet, a szfinxek a király szobrát tartják mancsuk közt. Ezek Amont jelképezik.

A templomnak összesen tíz pülónja van, a kelet-nyugati tengelyen összesen hat, míg az észak-déli tengelyen, mely a harmadik és a negyedik pülónok közt csatlakozik a főtengelyhez, további négy. A templom az évszázadok alatt nagyrészt belülről kifelé bővült.

Az első, legújabb pülón, melyet valószínűleg Nektanebosz épített, kb. 40 méter magas lehetett, tulajdonképpen befejezetlenül maradt.

Az első udvar voltaképpen a templomon kívülre esik. A főtengely első két pülónja közti udvar – 84,1×99,4 méter területű – mai formáját közel 1000 év alatt nyerte el, a XVIII. dinasztia uralmának végétől a Ptolemaiosz-korig. Itt számos kosfejű szfinxet és több magányos épületet találunk. Bal felől II. Széthi hármas bárkakápolnája foglal helyet három helyiséggel: balra Mut, középen Amon és jobb oldalon Honszu bárkakápolnájával. Ókori neve: Széthi-Merneptah palotája Ámon templomábanvolt.Vele szemben Tutanhamon egy szfinxe látható.

Az udvar közepén Taharka pavilonjának maradványai találhatók. Eredetileg tíz oszlopból állt, melyből ma csupán egyetlen maradt meg, valamint egy alabástrom oltártömb emléketet a hajdani pavilonra. Ez utóbbi szertartási funkciót töltött be, talán a „Nappal való egyesülést” szolgálta.

Az udvarról jobbra nyílik III. Ramszesz temploma, amely a fáraó MedinetHabu-i templomának kicsinyített mása. Ennek az épületnek az első udvarát a király oziriszi szobrai figyelik békésen, beljebb portikusz (háromszögű oromzattal fedett oszlopsor), kis hüposztulcsarnok és a bárkaszentély foglal helyet. E templomtól keletre van az ún. „Bubasztisz kapu”. Az udvar északi kapuján át juthatunk el egy szabadtéri múzeumba, ahol lebontott épületek maradványait találjuk. Például I. Szeszósztrisz bárkakápolnáját, vagy Hatsepszut „Vörös kápolnáját”.

Visszatérve a második pülónhoz, II. Ramszesz szoborkolosszusaival találjuk szembe magunkat. Itt látjuk a király álló szobrát Bent-anat hercegnővel együtt. A pülónt csak I. Széthi ualkodása alatt fejezték be. Itt előkerültek Ehnaton korábbi templomának talatátjai (kisebb homokkőtömbjei). A második kapu a karnaki templom lenyűgöző oszlopcsarnokába, hüposzülcsarnokába vezet. 134 darab papiruszfejes oszlop a maga 21, illetve 15 méteres magasságával kelt mágikus hatást. Körülbelül kilenc kitárt karú ember képes csak átölelni az oszlopokat. Régen ezt a csarnokot gádorablakokkal ellátott tetőt fedte. III. Amenhotep kezdte és II. Ramszesz fejezte be a csarnok építését. A domborművek a napi szertartásokat és a király tevékenységeit ábrázolják. A külső falak a haditetteknek állítanak emléket.

A harmadik pülónt III. Amenhotep utasítására kezdték el építeni. A kapu mögött valaha négy obelszk magasodott. A harmadik és a negyedik pülón között metszi egymást a templom két tengelye.

A főtengelynél maradva a negyedik és az ötödik pülónt I. Thotmesz emelte. E két kapu közötti térség a templom legrégibb része. Itt található egyebek mellett Hatsepszut két rózsaszín gránitból készült obeliszkje. Egyik felállítva a maga 29,5 méterével és 323 tonna súlyával, a másik összetörve hever a földön. Költői kérdés: vajon hová tűnt Hatsepszut másik két obeliszkje innen? A meglévő kettő obeliszk feliratából többek között az is kiderül, hogy mindegyiket egyetlen, a csúcsán legfinomabb arannyal borított gránittömb alkották valaha.

A hatodik pülónból nem sok maradt. Mindenesetre III Thotmesz alkotásán találjuk a meghódított népek jegyzékét. Az udvar északi részén Tutanhamon Amonnak és Amaunetnek szentelt szobra áll. Itt léphetünk be egy bárkaszentélybe. A jelenlegi bárkaszentélyt Nagy Sándor féltestvérének és utódának, PhilipposzArrhidaiosz makedón királynak uralkodása alatt (Kr. e. 323 – 317) készítették. A belső épületben foglalt helyet az isten bárkája. Amont antropomorf (emberi tulajdonságokkal felruházó) és ithüphallikus (álló péniszű ábrázolás)formában láthatjuk viszont a falakon. A szentély körüli helyiségeket Hatsepszut emeltette, de itt találjuk III. Thotmesz kiegészítéseit is.

A lerombolt falak mögött terül el a központi udvar. Valószínűleg itt állt egykoron a legősibb és legszentebb templom. Ez ma nyílt udvar. Mindössze egyetlen alabástromtömböt találunk a hajdani templomból. A jelek szerint az egészet széthordták az évezredek alatt.

A központi udvar mögött áll III. Thotmesz ünnepi temploma. A bejárat után egy előtérbe jutunk, amelytől jobbra raktárak, míg balra egy nagy oszlopcsarnok áll. A keresztény korban a csarnokot templomnak használták. Ide tartozott még az „ősök terme” és néhány Amonnak és Szokarisz istennek szentelt helyiség.  Amon kápolnájában találunk egy kvarcittalapzatot, illetve az előtérben egy „botanikus kertet”. A templom mögött szentélyfülkék sorakoznak. Itt intézhették kéréseiket Théba lakói Amonhoz. Mindezen kívül obeliszk-talapzatokat, oltár- és szentélymaradványokat találhatunk ezen a részen. Itt láthatók az egykori „meghallgató fül-templom” maradványai, amelynek tengelyén egyetlen obeliszk állt. Valószínűleg a „Lateráni obeliszk”, amely ma Rómát ékesíti. Ez a templom majdnem a karnaki templom hátsó végéig, kapuzatáig nyúlt el, ahol Ozirisz Hekadzsetnek, az „örökkévalóság urának” szentelt templom romjai és még pár szentély maradványai hevernek.

Innen délre terült el a Szent Tó, amelynek keletei részén találjuk a papok lakhelyeit. A tótól északnyugatra van Taharka kápolnája, amely föld alatti helyiségekkel rendelkezik. Szövegei a Napisten éjszakai utazásairól szólnak. A tó mellett egy hatalmas szkarabeuszszobor látható, amelyet III. Amenhotep halotti templomából hoztak ide. A szkarabeusztól nem messze helyezték el Hatsepszut másik obeliszkjének piramidionját. E mögött húzódik a karnaki templom észak-déli tengelye.

Az észak–déli tengely első udvarának pülónját, a hetediket, III. Thotmesz emeltette. Ennek az udvarnak a déli végében bukkantak rá 1904-ben az úgynevezett „karnaki rejtekhelyre”, ahonnan 20 ezer szobor és sztélé került napvilágra.

A nyolcadik pülónt Hatsepszut, a kilencediket és a tízediket Horemheb építtette részben Ehnaton templomainak köveiből. A két utolsó pülón által közrefogott udvaron áll II. Amenhotep jubileumi (Szed-ünnepi) temploma. Ez állítólag a nyolcadik pülón előtt foglalt helyet, de Horemheb kövenként odébb vitette, amikor Amon templomát kibővíttette.

A tízedik pülón volt Amon szentélykomplexumának bejárata. Ezen keresztül lehetett eljutni a szfinxekkel szegélyezett felvonulási úthoz, amely a Mut-templomhoz vezetett.

HONSZU-TEMPLOM

Amon és Mut fiának, a holdistennek szentelték. Ennek a templomnak az építését említi a Harris Papirusz: „Lakhelyet építtettem fiadnak, Honszunak Thébában, jó minőségű homokkőből, vörös kavicsos homokkőből és fekete kőből. Ajtófélfáit és ajtajait arannyal és elektrumberakással díszítettem, hogy olyan legyen, mint az ég horizontja.” A templom a szentélykomplexum délnyugati sarkában áll. III. Ramszesz kezdte építeni, de később sokan megtoldották. Így például IV. Ramszesz és XI. Ramszesz, valamint a már fáraói hatalommal bíró főpapok, I. Pinedzsem és Herihór nevei tűnnek fel rajta. Herihór az Egyiptom déli részén XI. Ramszesszel egy időben a fáraóéval azonos hatalommal uralkodó Ámon-főpap volt.

Az előudvart és az oszlopcsarnokot istenek jelenetek díszítik. A pülón ornamentiájának domborművei Pinedzsem főpapot és feleségét, Henuttauit, valamint lányukat, Maatkaré főpapnőt ábrázolják.  A belsejében találunk Ramesszida-korabeli és Ptolemaiosz-kori domborműveket. A templom végében foglal helyet Honszu bárkaszentélye. A bárkaszentély mögött pronaosz (előcsarnok) helyezkedik el, ebből egyenesen három szentélybe jutunk, jobbra és balra pedig két-két kisebb szentély nyílik. Az egyiknek díszítése a halott Oziriszt, valamint Íziszt és Nephtüszt ábrázolja. A templomban lépcsők vezetnek a napkápolnás tetőre. A templomot körülvevő fal kapuja (Bab el-Amara) a kosok útjára nyílik, amely Mut szentélykörzetébe vezet.

OPET-TEMPLOM

A Honszu-templom mögött találjuk Opet vízilóistennő szentélyét. Opet a szülő nők égi patrónusa volt. A templomot VIII. Ptolemaiosz emeltette, de később még a római császárok is díszítgették. A templomba a hátsó fal ajtaján keresztül juthatunk be. Ez a szentélybe, illetve egy áldozati csarnokba vezet. A falak sok üreget rejtenek, amelyekbe Amon feltámadási ünnepének alkalmával használt szent tárgyakat rejtettek. A templom rejtett és föld alatti üregei az isten jelképes sírjának épültek.

PTAH-TEMPLOM

Az északi oldalon találjuk a memphiszi teremtő istenség, Ptah szentélyét. A templom nyugat-keleti elrendezésű. Legkorábbi része III. Thotmesz uralkodása alatt épült, a korábbi középbirodalmi templom helyén. Érdekes, hogy a templomnak öt, más és más korban alkotott kapuja van. A kapuk egy oszlopos terembe nyílnak, ahol két Ptahnak és egy Hathornak szentelt kápolnát találunk. Utóbbiban jelenleg a Hathorral azonosított Szahmet oroszlánistennő gránitszobra áll. A középsőben van Ptah fekete gránitszobra, amely sajnos fej nélküli.

A templomot 1900-ban kezdték feltárni. A munkálatokat megnehezítette, hogy a munkások féltek a helytől, ahol hét kisgyermek tűnt el, és emiatt a „gyermekek sírja”-ként emlegették.

MONTU SZENTÉLYKÖRZETE

Ez a körzet északra fekszik az Amon-komplexumtól. Montu Théba ősi sólyomistensége volt. Montu háborúisten volt, s egyben Théba főistene, mielőtt Ámon átvette tőle ezt a szerepet. A három karnaki templomkörzet közül az övé a legkisebb. A templomkörzet Ámonétól északra helyezkedik el, és saját kikötője van. Maga a Montu-templom észak-déli tájolású. III. Amenhotep idején épült, valószínűleg egy sokkal régebbi épület helyén, de később többen módosították. Úgy tűnik, két szakaszban épült, az elsőben négyzetes alaprajzú volt, szentélyből, mellékkamrákból és előcsarnokból állt, amely előtt tizenkét oszlop sorakozott. A szentélynek egyedülálló tolóajtaja volt.

A körzethez tartozik egy szent tó és több, istenségeknek szentelt kápolna. III. Amenhotep terveztette, később többen módosítottak rajta. A pülónok előtt felvonulási út húzódik. A Montu-templom keleti oldalán áll fiának, Harparénak a temploma. Ehhez a körzethez tartozik továbbá Maat temploma, valamint I. Thotmesz kis templomának maradványai és Ozirisz kis kápolnája is.

MUT SZENTÉLYKÖRZETE

Amon templomától délre találjuk a kosfejű szfinxekkel határolt bejárati út végén Mut szentélykörzetét. A legutóbbi ásatások alapján a második átmeneti korig település állt ezen a területen. A Mut-templom főként az Újbirodalom idején épült, de az építkezések egészen a Ptolemaiosz-korig folytak.

Hatsepszut és III. Thotmesz idején Mut szent kerülete feltehetőleg csak magából a templomból és az azt három oldalról körülvevő szent tóból, az iseruból állt. Az iseru tó tipikusan az oroszlán formában is megjelenő istennők templomaira volt jellemző, mint amilyen a Muttal fokozatosan egybeolvadó Szahmet. Ez a legnagyobb fennmaradt szent tó Egyiptomban; feltehetőleg víz alatti forrás táplálja.

Ez a körzet egy főtemplomból, egy szent tóból és néhány kisebb templomból állt. A Mut templom meglehetősen romos állapotban van. A templom Ámon temploma felé fordul, bejárata észak felől nyílik. Keleti, déli és nyugati irányból veszi körül az iseru.

Mindenképpen említést érdemelnek Szahmet istennő fekete gránitszobrai, amelyeket többek között III. Amenhotep állítatott ide. (Összesen 700 Szahmet-szobor állt itt!)

Honszupakhred („Honszu, a Gyermek”) temploma eredetileg Mut kerületén kívül állt. Taharka idején bővítették ki úgy a templomkörzet határait, hogy a Honszu-templom – amelyre már a XXI. dinasztia ideje óta a fáraó isteni születése templomaként tekintettek – is bele kerüljön. A templomot a XVIII. dinasztia idején építették, később II. Ramszesz építtetett hozzá előudvart és egy pülónt, valamint felállíttatta itt két hatalmas gránitszobrát és két hatalmas alabástrom sztélét.

III. Ramszesz kis templomát is Mut körzetében találjuk, de ennek nagy része teljesen elpusztult. Ezen kívül Amon-Kamutef-temploma és egy bárkaszentély tartozik még ebbe a körzetbe. 

EHNATON TEMPLOMA

Vagyis Gem-pa-aton, melynek jelentése: „A Napkorong megtaláltatott”. Ehnaton által emeltetett első Aton-templom volt, egy fedett oszlopsorral körülvett nyitott udvarból állt, díszítései a fáraó szed-ünnepét ábrázolták. Az épületegyütteshez tartozott a Hut-benben („Abenben-kő palotája”) nevű templom, amelyet feltehetőleg Nofertiti királyné számára emeltek, továbbá egy királyi palota, ahová a királyi család átköltözött a III. Amenhotep által építetett, ma Malkataként ismert palotából. Ezen kívült van itt két, kevéssé ismert funkciójú épület, a Rud-menu és a Teni-menu.

Gem-pa-aton tehát nem más, mint IV. Amenhotep temploma. Ez még a főváros el-Amarnába történő áthelyezése előtt történt. A feltárás régóta tart, de a munkálatokat nehezíti, hogy a terület egy része felett ma lakóházak vannak. A templomot keleti irányba tájolták. Elképzelhető, hogy egyszer itt palota állt. Tutanhamon, Ay és Horemheb idejében a templomot lebontották és köveit (36 ezer darabot) egyes pülónokba építették be.

C-TEMPLOM

Ez a templom egy régibb helyére épült. A templom előtt egykor előcsarnok állt, amelyet egy felvonulási út kapcsolt össze a külső kapuval. A déli oldalán több helyiség, köztük egy egészségház található. Champollion itt találta a Bentres-sztélét, amely egy hercegnő történetét meséli el.


2011. March 31., Thursday


Vissza a lap tetejére

Elérhetőség: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 15. Tel.: 06-27-739-007                                 Adatvédelmi nyilatkozat       Impresszum