Edfu temploma


EDFU MAI ARCA

Írta: Száraz György

Edfu ókori neve Dzseba volt Hórusz és Széth csatájának színhelye a mitológia szerint. Ez kétségtelenül Egyiptom legjobb állapotban fennmaradt temploma. A jelenleg itt álló Hórusz-templom egy Újbirodalom idejében épült, kelet-nyugati tájolású templom helyén áll, viszont ellentétben azzal észak-déli tájolású.

 

A Hórusz-templom pülónja a maga 79 méteres szélességével és 38 méteres magasságával Amon karnaki temploma után a második legnagyobb ilyen építmény. A templom 137 m hosszan nyúlik el. Egy udvarból, két oszlopcsarnokból, egy előcsarnokból, egy pronaoszból (előcsarnokból), egy szentélyből és különféle raktárkamrákból áll. A templomot a 19. század második felében kezdték kiásni a homokból a francia régészek.

A Ptolemaiosz-korban 180 év alatt készült el. Építése i.e. 237-ben kezdődött III. Ptolemaiosz Eurgetész idején egy régebbi szentély helyén, amelyet III. Thutmózisz építtetett. 25 évvel később IV. Ptolemaiosz épített hozzá, majd XII. Ptolemaiosz Neosz Dionüszosz fejeztette be i. e. 57-ben.

Edfu ékes példája az Újbirodalom klasszikus építészeti stílusának. Helyén már III. Thotmesz korában templom állt. A templom alaprajza megegyezik a denderai temploméval. Az egész templomot fal veszi körül. A Nílus szintjét ellenőrző nilométerhez vezető lépcső azt bizonyítja, hogy valamikor a templom a Nílushoz vezető csatorna partján állt. A folyosó és az épület külső falain levő feliratok tanúsága szerint a papok naponta háromszor léptek be a szentélybe, reggel felkeltették, felöltöztették az istent, ételt hoztak neki, himnuszokat énekeltek, este visszahelyezték az istenszobrot a szentélyben álló, négy méter magas naoszba, ami még I. Nektanebó idején készült, tehát a korábbi templomból vették át. (A naosz a templomok és sírok szentélyeiben elhelyezett, az istenszobrok számára szolgáló fülke vagy kőszekrény.)

A bejárati pülónok ikertornyai tökéletes képmások. Két sólyom alakú Hórusz-szobor áll a bejáratnál. A pülónok egy nagy oszlopsoros udvarra vezetnek. 32 pár különböző fajtájú oszlop áll az udvarban. Az udvar sarkaiban található kapuk hosszú, folyosószerű helyiségekbe nyílnak, amely a belső templom és a külső fal között húzódnak. A hüposztül-csarnok homlokzata mögött áll Hórusz kettős koronát viselő szobra. Az első hüposztül-csarnok falában volt egy kis könyvtár- és egy öltözőhelyiség vagy a „reggel háza”. 12 oszlopon láthatjuk a templom alapításának szertartásait. A második hüposztül-csarnokban szintén 12 oszlop áll. Ennek a keleti oldalán lehet eljutni a kúthoz, valamint az italáldozatok helyiségéhez, míg nyugati oldalán a szilárd áldozatok helyiségébe és a „laboratóriumba”. Utóbbi helyen készítették a szent füstölőket.

A hüposztül-csarnokok mögött helyezkedik el a keresztcsarnok, egy öltözőhelyiség és a szentély. Itt a mai napig megtekinthetjük II. Nektanebész gránitszentélyét. Összesen 11 kamra nyílik a templom oldalán körülfutó folyosóból. A főszentélyt a különféle kápolnák veszik körbe: Miné, Oziriszé, Honszué, Hathoré, Réé, a „vászonhelyiség” és az „istenek trónusának helyisége”. A szentély végében található kápolnában foglal helyet az isten bárkájának mása.

A szentély bejáratától keletre egy kis udvarra jutunk, ahonnan lépcsősor indul a tetőre, ahol az újévet ünnepelték. A kápolnákat már nem, csak a raktárhelyiségeket találjuk itt.

A Hórusz-templomtól délre, arra merőlegesen találjuk a mammiszit, a születésházat. Ezt falakkal összekötött oszlopsor veszi körbe. Az oszlopok abakuszain (tartó oszlop tetetjén) Bész istennel találkozunk, ugyanakkor viszontláthatjuk Hórusz és Hathot gyermekét, Harszomptuszt. A születésházban rituális és születési jelenteket tekinthetünk meg.

Akárcsak Denderában, itt is megtartották az újévi ünnepséget, melyhez hozzátartozott az „egyesülés a napkoronggal”. Az edfui templom tetején nem maradt meg az a kápolna, ahol eredetileg ezt a ceremóniát végrehajtották. Viszont ennek a szertartásnak a részleteit örökítették meg a tetőre vezető lépcsők falain. Évente megtartották az isten házasságának ünnepét. Az edfui Hórusz felesége, Hathor évente egyszer felhajózott DenderábólEdfuba, s két hetet töltött itt el a férjével. Ez volt a „Gyönyörű Találkozás” ünnepe. Ezt az időt Edfuban és környékén féktelen jókedvvel ünnepelték.

Ugyancsak évente megülték Hórusz ellenfelei fölött aratott győzelmének ünnepét a templomkerülethez tartozó tó partján. Szintén évente rendezték meg a koronázási ünnepséget, amikor kiválasztottak egy sólymot a szent madarak közül, hogy az elkövetkező évre földi jelképe legyen az istennek, s az isteni gyermek születési ünnepségének. Erre a célra szolgált a másik nevezetes épület, a mammiszi vagy születésház, amit VIII. Ptolemaiosz Euergetész építtetett, s díszítése IX. Ptolemaiosz Szótér idejéből való. A portikusz (háromszögű oromzattal fedett oszlopsor) pilléreit a szülésnél segédkező törpe isten, Bész feje zárja. Belül a faldíszítések Hórusz születését mutatják be, Hathor istennő hét alakban zenészként jelenik meg.

EDFU SPIRITUÁLIS ARCA

 

Ez Hórusz temploma. Hórusz isten Ízisz és Ozirisz gyermeke, ezen felül pedig az emberiség mintája, archetípusa is egyben. Hórusz egyes képzetek szerint egy fazekaskorongon hozták létre a szülei. Ő a fejlődés megtestesítője, az emberi fejlődés maximuma. Hórusz jelképezi azt a tudatszintet, ahová az emberiség a szellemi-lelki fejlődése révén eljuthat.

Az edfui templom az érzékszervfejlesztés temploma, ahol egy sajátságos módon tesztelték, hogy a papok érzékszervei elég fejlettek-e. Hogyan? Aki elvégezte az edfui iskolát, tehát már elért egy bizonyos tudati fejlettségi szintet, annak először KomOmboban, majd Philae-n tesztelték az érzékszerveit. Ezt követően vissza kellett térnie ide és asztrálutazást kellett tennie egy megadott bolygóra, ahonnan információkat kellett visszahoznia, majd ezeket meg kellett osztania a beavatottakkal. Ha ez a vizsga sikeres volt, akkor Edfuból mehetett a beavatott Denderába az utolsó vizsgák letételére. Az edfui templom egyik blokkja a denderai testvértemploma. Itt elsősorban a denderai templom tanításait előkészítő és kiegészítő tanításokat oktattak.

Az edfui templomot a tökéletes szimmetria jellemzi azért, mert itt egyszerre van jelen és valósul meg a női minőségű és a férfi minőségű energia, illetve a pozitív és negatív energia egyaránt. Így gyakorlatilag olyan harmóniára tehetnek szert a beavatottak, amelyet csak ez a templom tudott megadni. Mindent a totális egyensúly érdekében hangoltak be a templomban. A templomnak mind a méretezése, mind a kialakítása (például az oszlopok elrendezése) tudatosan úgy lett kialakítva, hogy bizonyos kozmikus erőket befogjon, illetve begyűjtsön. Nem véletlen az sem, hogy magának a pülónnak (kapunak), a bejáratnak is ilyen lett a kialakítása. Gyakorlatilag a pülónt is úgy építették, hogy képes legyen energiákat befogni és hangolni.

Edfu ezen kívül a reinkarnációs folyamatok megismerésének a temploma. Eme templom energiái befolyásolják az emberben a fejlődési folyamatokat, ezáltal megváltoztathatók a fejlődő lélek megélései. Ehhez érdemes némiképp ismerni az inkarnációs körforgást. Az emberben lakozó lélek rendszeresen leszületik a Földre, él egy darabig, azután eltávozik, majd ismét megszületik, fenntartja magát egy darabig, ismét eltávozik… Mindezközben nyilvánvalóan hibázik is. Mivel az emberi tudat nem vesz észre bizonyos dolgokat, ezáltal nem is tanulja meg azokat. A tudat sokszor rosszul közelít meg bizonyos kérdéseket, emiatt karmát halmozhat fel, amit azután a következő életébe visz magával. Adott esetben a karma gátolhatja, korlátozhatja az embert a kibontakozásban. Ezért szükség volt egy olyan templomra, amely oldja ezeket a karmikus csírákat, amiket magával hoz az ember. A karma oldásával elérték, hogy a karmikus hozadékok ne befolyásolják a fejlődési folyamatokat, magyarul ne térítsék le a bevatottat arról az útról, amin járni szeretne. E helyütt két erőt kell okvetlenül megemlítenünk. Az egyik erő megtestesülése Széth, aki az ösztönöket és az állatias erőket uralja, míg a másik erő Hórusz, akié tulajdonképpen ez a templom, s aki a fejlődés mintapéldája.

Edfu templomában Hórusz erői dominálnak, de ugyanakkor megtalálhatók itt Széth energiái is. Edfu isteni energiái azokat a gátakat oldják, amelyek ellenállást okozhatnak az ember tudati fejlődésében és ezen erők hozzáférhetővé, elérhetővé teszik a tudat elrejtett titkait. Ebben a templomban azt is megtekinthetik a kiválasztottak, hogy mi vár rájuk a végső beavatásnál. Akik elérték Edfuban a megkívánt tudati tisztaságot, átléphettek az utolsó fejlődési körbe és átmehettek Denderába.

A templomban találhatók olyan tisztító kamrák, amelyek a karma leoldását és az embretikus (emberekből származó) rezgések leválasztását voltak hivatottak szolgálni. Amikor például a nép köréből visszatértek a papok a templomba, akkor nem léphettek be azonnal a belső termekbe, illetve udvarokra, hanem először be kellett állniuk a tisztító kamrák valamelyikébe és ott néhány percet eltölteniük. Ezalatt a kamra energiái letisztították a papok aurájáról az alacsony rezgéseket, amelyeket a mindennapi életet élő emberek körében szedtek össze. A tisztító kamráknak bizonyos bolygóállásoknál karma-tiszító hatásuk is volt.

 

Edfuban nem csak karma oldásra került sor. Itt olyan papok is dolgoztak, akik az emberiség sorsát, tehát nem csupán az egyének fejlődési korszakait, hanem az egész emberiség fejlődési korszakait elemezték és dolgozták ki.

Az edfui templomnak fel lehetett menni a tetejére is. Ott dolgoztak azok a papok, akik a csillagokból hívták le az információkat. Ezen ismeretek és tudás alapján dolgozták ki azt a programot, ami feltárta és kifejtette, milyen sors vár az emberiségre a különböző fejlődési korszakokban. A napjainkkal és a közeljövőnkkel kapcsolatos információk is megtalálhatóak ebben a templomban. Abban a korban, amikor a hieroglifeket bevésték a falakba, illetve rögzítették a szövegeket, már előrelátták, hogy a mostani korszak hogyan fog alakulni.

Az edfui templom - akárcsak a denderai - egy egyedülálló templom a maga nemében. Sőt, az edfui templom a denderai testvértemploma. A mágiát és az alkímiát kiegészítő információkat képviseli ez a szent hely.

Szeptember 21-e, a napéjegyenlőség, kiemelten fontos dolog Edfu életében, ugyanis spirituális szempontból ekkor aktivizálódnak a templom egyes részei. A templom energiái hatnak a karmánkra, pozitív módon befolyásolja a megélendő fejlődési folyamatainkat, fejleszti az érzékszerveinket és segít a harmónia beállításában. Az ösztöneinket és a tudásunkat harmonizálja össze egymással ez a templom. Mert nagyon sokszor az embernek hiába vannak jó készségei és képességei, hiába adatik meg a sorsban annak a lehetősége, hogy ő egy bizonyos fejlődési szintet elérjen, ha olyan ösztönei vannak, amelyek letérítik őt a sorsútjáról. Általában az ösztönök azok, amelyek megtévesztő vágyakat teremtenek és generálnak az életünkben. Továbbá nem biztos, hogy ezek az ösztönök mindig jókor jönnek, alkalmas időpontban befolyásolnak. Ez a templom éppen ezeket a csalfa ösztönöket harmonizálja. A templom másik része a télhez kapcsolódó csillagok által közvetített hatásokat közvetíti az ember felé.

Mivel ebben a templomban az energiák mindkét pólusa megtalálható, ezért sok a templomban a szimmetrikus rész. A negatív pólus az ösztönerő, vagyis Széth, a pozitív pólus a megértés pedig Hórusz.

Nehogy valaki rosszul gondolkozzon azzal kapcsolatban, hogy mi a pozitív és mi a negatív, mi az, hogy Széth és mi az, hogy Hórusz. Ha például egy energia negatív töltésű, az nem jelenti automatikusan azt, hogy rossz. Az életben minden dualizálódik (kettősségekre bomlik). Maga az egész teremtés nem egyetlen semleges energiából áll, hanem pozitív és negatív pólusból és ezek kiegészültsége adja a harmóniát. Úgy ahogyan a nőnek a férfi a párja, az igennek a nem a párja, úgy a pozitív energiának a negatív energia a párja és mind a kettőre szükség van.

Tehát az ösztönerő Széth és a megértés pedig Hórusz. A templom falai érthetően elmagyarázzák a hieroglifek által, hogy hogyan lehet két ellentétes pólust megélve megérteni az igazságot. Ez lényegében a megértés útja, melyen maga Hórusz a fejlődésnek az elérhető legmagasabb foka, egyfajta szimbólum az emberek számára. Ezért a fejlődés útja tulajdonképpen Hórusz útja.

Az edfui templom Hórusz szent háza. Azon kívül, hogy karmát old, szimmetriát állít be, érzékszerveket fejlesztő energiákat sugároz magából Edfu, még ráadásul Denderának, a Mágia Fellegvárának a testvértemploma. Ami azt jelenti, hogy itt is olyan (csillag)kapuk vannak, amelyek által a tudat szabadon közlekedhet az Univerzumban. Ezen felül a templom olyan, mint egy hatalmas könyv, aminek a falaira belülről jegyezték fel a fejlődés útjának lépéseit egészen a teljes megértés állapotáig. A teljes megértés állapota a tudatra ébredés, vagyis a megvilágosodás állapota.

 

Ennek a templomnak az energiái a megértés függvényében tisztították az emberek tudatát. Tudati gyakorlatokat, tudattágító módszereket és testelhagyásos technikákat végeztek rendszeresen ebben a templomban.

Edfuban található a Jelenések Csarnoka. Ez a középső hátsó rész, ami pedig azt a célt szolgálta, hogy ne csak a testelhagyás esetében találkozhassanak a Félistenekkel, hanem olykor személyesen, testi mivoltukban is. Ilyenkor ténylegesen megjelentek ebben a templomban azok a Félistenek, akik támogatták az emberi fajt a lelki fejlődési fokozatainak az elérésében.

Itt érdemes kitérni arra, hogy a lelki fejlődés mint életfeladat nem csak a Földre és az emberiségre vonatkozik, nem csupán az atlantisziakra és az egyiptomiakra vagy más piramisépítő kultúrára vonatkozott, hanem az Univerzumot benépesítő fajok mindegyikére érvényes függetlenül attól, hogy melyik bolygón él.

A fejlődés végcélja, hogy minden lelki faj végül eljusson a totális harmónia, a teljes megértés és feltétel nélküli szeretet állapotába, és eggyé tudjon válni a Teremtőjével, a teremtéssel, azzal az Energiával, azzal az Erővel, amely annak idején létrehozott bennünket. Ebből az is következik, hogy a létező legfejlettebb állapot nem a tudatra ébredés és a megvilágosodás. Itt a földi emberi közegben, a mi háromdimenziós kiterjedésű életünkben, a fizikai síkunkon az, de egy másik bolygón adott esetben lehet ez a kezdő állapot, ez a „bölcsis” állapot!

Így lehetséges, hogy más bolygók népei előttünk járnak a fejlődésben. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy láncolatot: ők segítenek bennünket, de őket is segíti valaki, akiket szintén segíti valaki…

Az emberiség egyszer már elérte ezt a szintet az egyiptomi korszakban, amikor már képesek voltak kapukat nyitni a kozmoszra, így gyakorlatilag bevonzották a segítőiket. Az akkori segítőink azok a hozzánk képest szupererővel és szuperhatalommal rendelkező lények voltak, akiket Félistenként tiszteltek, akik segédkeztek a különböző templomok felépítésében és a különböző misztériumiskolák létrehozásában. Annakidején ebben a templomban lehetett a magasabb rendű lényekkel találkozni. Gyakorlatilag Edfu templomában jegyezték fel az evolúciós folyamat lépcsőfokait, illetőleg itt található az a receptúra, amelyből kiderül, miként lehet a legegyszerűbben végigmenni ezen a lelki fejlődésen.


2011. March 31., Thursday


Vissza a lap tetejére

Elérhetőség: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 15. Tel.: 06-27-739-007                                 Adatvédelmi nyilatkozat       Impresszum